Bostadskreditinstitutet Enabler

Fullständiga anmälningsvillkor för investering i Svenska säkerställda bolån genom Enabler Group AB Preferensaktie

Enabler är ett oberoende bolåneinstitut som erbjuder schyssta, enkla och prisvärda bolån till unga vuxna där vi ser till helheten för din återbetalningsförmåga. Tack vare en effektiv och digital bolåneprocess så kan vi erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga bolåneräntor. Vi premierar ansvarsfullt låntagande – det belönas med att om du som investerare kan få ta del av en god riskjusterad avkastning i form av bolagets preferensaktie-utdelning på 7,5 % årligen i en kvartalsvis utdelning. En investering mot Svenska säkerställda bolån har historiskt sett varit förknippad med obefintliga kreditförluster senaste 30-åren. De investerade pengarna används till samma placeringar i bolån som banken gör med dina sparpengar, ofta helt utan sparränta.  

Enabler är först i Sverige med utlåning till unga vuxna och står under Finansinspektionens tillsyn

   Enabler Group AB (Org.nr. 559392-0407) med tillstånd genom (Org.nr. 559181-3182). Enabler är först i Sverige att bedriva bostadsutlåning med tillstånd enligt Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter till unga vuxna och står under Finansinspektionens tillsyn, www.fi.se. Enabler är också först i Sverige med att inneha två tillstånd från Finansinspektionen inom både Bostadskreditgivning och Bostadskreditförmedling.

 Denna information är inte riktad till allmänheten – utan till en begränsad skara investerare. 

  • Aktieslag  

Aktier ska kunna ges ut i tre slag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och preferensaktier. Av  respektive slag kan utges högst ett antal motsvarande etthundra (100) procent av bolagets aktiekapital.  

Stamaktie av serie A medför tio röster och stamaktie av serie B medför en röst. Preferensaktie medför  en röst.   

  • Vinstutdelning 

Preferensaktierna kan tecknas för 1 000 kr / st (minsta tecknande  100 st) och ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om 75 kronor (avkastning: 7,5 %) per aktie med kvartalsvis utbetalning om 18,75 kronor per aktie (”Preferensutdelning”). Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara den sista bankdagen i mars, juni, september och december. Med ”bankdag”  avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är  jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördagar, midsommarafton,  julafton samt nyårsafton).  

Om ingen utdelning utbetalats på preferensaktier i anslutning till en avstämningsdag, eller om utdelning understigande 18,75 kronor utbetalats, ska preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning på stamaktierna eller annan värdeöverföring enligt 17 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551)  till stamaktieägarna utbetalas. Innestående Belopp ska räknas upp med en årlig räntesats om 8 procent,  varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning understigit 18,75 kronor.  

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.  

För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller liknande  bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien berättigar till enligt bolagets bolagsordning omräknas för att återspegla förändringen.  

Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. 

  • Inlösen av preferensaktier 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal  eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman.  

Fördelningen av preferensaktier som ska lösas in ska ske pro rata i förhållande till det antal  preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om  inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av  överskjutande preferensaktier som ska lösas in. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.  

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara (i) 1 000 kronor, jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning, jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande  den årliga räntan enligt § 6 ovan.  

Med ”upplupen del av Preferensutdelning” avses upplupen Preferensutdelning för perioden som  börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för beräkning av Innestående Belopp till och med  dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i  förhållande till 90 dagar.  

Ägare av preferensaktier som anmälts för inlösen ska vara skyldig att inom tre månader från erhållande  av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse  att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.  

  • Andrahandsmarknad / Likviditet

Varje kvartal kan aktierna handlas via bolagets egna handel mellan aktieägare eller till ny aktieägare efter hembudsförfarande. Aktierna kan inte handlas på annan börs eller andra handelsplatser. För att sälja sina aktier mejlar man joachim@enabler.se. 

  • Bolagets upplösning 

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt, framför stamaktier, att ur bolagets  tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie uppgående till (i) 1 000 kronor, jämte (ii) eventuell upplupen  del av Preferensutdelning, jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 6 ovan innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna.  Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.  

Vid bolagets upplösning ska samtliga stamaktier sinsemellan ha lika rätt till utbetalning ur bolagets  behållna tillgångar.  

  • Företrädesrätt vid nyemission och rätt till nya aktier vid fondemission 

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission ska gammal aktie ge  företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade  aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av  sistnämnda erbjudande kan ges ut ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier  som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

Om aktiebolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller  kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen  gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att  teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut  mot.  

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om  kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske endast genom utgivande av stamaktier av serie A  och serie B. Det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom  fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Fondaktierna  ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de  förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission,  efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

Ansvarsfriskrivning  – Inte individuell placerings- eller skatterådgivning

Materialet på sidan eller informationen i utskick, tillika publikationen är endast avsedd för utvalda investerare och ska inte användas eller tolkas som den enda grunden för eventuella investeringsbeslut. Denna publikation har utarbetats av Enabler som information för en utvald grupp investerare till vilka denna publikation eller rapport har delats ut, men är inte tänkt som en personlig rekommendation om särskilda finansiella instrument eller strategier och innehåller alltså inte individuellt anpassade råd. Inte heller tar den hänsyn till de enskildes ekonomi, befintliga tillgångar eller skulder, kunskaper om och erfarenhet av placeringar, placeringarnas syfte och tidshorisont eller riskprofil och preferenser. Investeraren måste särskilt se till lämpligheten av sin investering när det gäller hans eller hennes ekonomiska och skattemässiga situation och placeringsmål. Investeraren bär alla risker för förluster i samband med en investering.

Innan investeraren fattar beslut utifrån information i denna publikation eller rapport rekommenderas att han eller hon konsulterar sin finansiella rådgivare. Materialet på sidan eller informationen i utskick, tillika publikationen i de fall det kan anses ge uttryck för en åsikt avseende ett finansiellt instrument, är enbart ett uttryck för skribentens eller en befintlig kunds egna subjektiva åsikt. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Kundens investerade kapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att kunden får tillbaka det investerade kapitalet. Läsaren av materialet på sidan eller informationen i utskicken, tillika publikationen uppmanas att informera sig om, sätta sig in i och beakta dessa risker vid investeringsbeslut.

Informationen i denna publikation eller rapport ska inte betraktas som råd om de skattemässiga konsekvenserna av att något särskilt placeringsbeslut. Varje investerare ska göra sin egen bedömning av skatte- och andra ekonomiska konsekvenser av sin investering

ENabler

Enabler Group AB

Ledning och Styrelse

 

Joachim Ronneback

Joachim Ronneback

VD och grundare

Pedram Tadayon

Pedram Tadayon

Styrelseordförande

Babak Houshmand

Babak Houshmand

Styrelseledamot

Myndigheter och samarbetspartners

Trusted By:

Enabler är ett bostadskreditinstitut med tillstånd från FI och samarbetar med myndigheter inom området.

Bofink Bolån Logo